Libertagia Bronze, Booster, Silver, Gold, Platinum and Visionary Account

Bạn đã biết cách tạo ra dòng thu nhập chủ động bằng cách xem quảng cáo mỗi ngày, giờ chúng ta có những gói kinh doanh mới và nhiều bản cập nhật, vì vậy kiểm tra các bản cập nhật mới nhất. Cập nhật tại Đây bạn có một hướng dẫn để bắt đầu, và đây bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ liên quan đến kế hoạch kinh doanh, những gì Libertagia cung cấp ...

Chào mừng trở lại blog của tôi, hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy các gói thành viên khác nhau mà bạn có thể nhận được với Libertagia. Tài khoản Bronze là hoàn toàn miễn phí và nó cung cấp cho bạn giải pháp để kiếm được tối thiểu là $60 hàng tháng.

Đây là thông tin chính thức của các tính năng khác nhau mà mỗi lớp cung cấp cho bạn tài khoản:

LibertaGia cung cấp ba gói khác nhau thành viên - Bronze(miễn phí), Silver(899$) và Golden(1499$) tất cả trong 12 tháng với khả năng gia hạn.


Bronze trọn gói (miễn phí ):


+ Lợi ích cá nhân bạn nhận được:
- Bạn nhận được 10 GB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, phí thành viên của bạn bằng không - bạn không phải trả bất cứ điều gì để được 15$/tuần và 60$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 40$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 15% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 15% = 79.95$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 1% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 1% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 1% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.

- Bạn bắt đầu trả tiền thành viên hàng tháng (nếu bạn đang đề xuất kinh doanh và thu nhập từ các giới thiệu) chỉ khi bạn bắt đầu tạo ra tiền từ hệ thống.


Gói Booster (399$/năm):


+ Lợi ích cá nhân bạn nhận được:
- Bạn nhận được 100 GB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, phí thành viên của bạn bằng không - bạn không phải trả bất cứ điều gì để được 25$/tuần và 100$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 40$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 20% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 20% = 106.6$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 1% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 2% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 2% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.
- Bạn bắt đầu trả tiền thành viên hàng tháng (nếu bạn đang đề xuất kinh doanh và thu nhập từ các giới thiệu) chỉ khi bạn bắt đầu tạo ra tiền từ hệ thống


Gói Silver (899$/năm):


+ Lợi ích cá nhân:
- Bạn nhận được 500 GB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu và quảng bá.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, bạn kiếm được 60$/tuần và 240$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 80$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 25% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 25% = 133.25$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 2% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 3% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 3% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.

Gói Gold (1599$/năm):

+ Lợi ích cá nhân:
- Bạn nhận được 1 TB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu và quảng bá.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, bạn kiếm được 100$/tuần và 400$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 100$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 30% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 30% = 159.9$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 2% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 4% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 4% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.


Gói Platinum (2999$/năm):


+ Lợi ích cá nhân:
- Bạn nhận được 5 TB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu và quảng bá.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, bạn kiếm được 200$/tuần và 800$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 120$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 30% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 30% = 159.9$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 2% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 5% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 5% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.


Gói Visionary (5999$/năm):


+ Lợi ích cá nhân:
- Bạn nhận được 10 TB không gian cho các ứng dụng Live In Box.
- Bạn được cấp trang web cá nhân đặc biệt để giới thiệu và quảng bá.
- Nếu bạn không giới thiệu và chỉ muốn kiếm được nhờ công việc mà bạn thực hiện, bạn kiếm được 400$/tuần và 1600$/tháng cho công việc hàng ngày.
- Số tiền rút tối thiểu là 300$.
+ Nếu bạn kích hoạt trả tiền là 140$ và hội đủ điều kiện cho mình 30 ngày để kiếm được hoa hồng của các gói trả dưới: Thu nhập hệ thống:
- Bạn nhận được 30% mỗi người giới thiệu trực tiếp (trên gói trả tiền). Ví dụ: Bạn mời một người mua gói Vàng 1599$ với mỗi 3$ nộp vào hệ thống bằng 1 điểm do đó 1599$/3 = 533 điểm. 533 PT x 30% = 159.9$ hoa hồng cho người này.
- Bạn nhận được 2% quảng cáo và khai thác lợi nhuận của hệ thống xuống đến thế hệ thứ 6.
- Bạn nhận được 6% tiền thưởng cho bán sản phẩm xuống đến thế hệ thứ 6.

- Bạn nhận được 6% số tiền lệ phí hàng tháng kích hoạt cho tới thế hệ thứ 6.


Như bạn đã thấy ở trên, bạn thực sự có thể kiếm được thu nhập thụ động hàng tháng rất tốt trong tương lai, bạn có thể có nhiều thời gian để làm việc khác để tăng thu nhập hoặc có thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Bạn là ông chủ của riêng bạn ngay bây giờ. Bạn thiết lập mục tiêu của riêng bạn.


Để biết thêm về kế hoạch kinh doanh của công ty cũng như các sản phẩm của công ty mời bạn ghé qua đây để biết thêm chi tiết.

Bạn còn chờ gì nữa? Tham gia mạng lưới của tôi và bắt đầu kinh doanh riêng của bạn ngay bây giờ nào.

0 nhận xét:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 
Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Mạng-Thủ Thuật-Tin Tức-Phần Mềm Máy Tính-PTC-Đánh Captcha © 2013. All Rights Reserved. Copy Right by Captcha
Top